เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน

และการใช้บริการสมัคร สินเชื่อส่วนบุคคล กับ aBorrow
 • บริษัท เอบอร์โรว์ จำกัด (บริษัทฯ) สงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้รวมถึงช่องทางการติดต่ออื่นๆของทางบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ และต้องการสมัคร สินเชื่อ จากสถาบันการเงินเพื่อทราบข้อเสนอสินเชื่อเบื้องต้นจากสถาบันการเงิน ผ่านเว็ปไซต์หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆของบริษัท ผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ตามที่ปรากฎอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการนี้เท่านั้น
 • ผู้ใช้บริการยินยอมให้ บริษัท วิเคราะห์หรือใช้ ข้อมูลของผู้ใช้บริการ เพื่อ ติดต่อนำเสนอสินเชื่อ และ/หรือ บริการอื่นๆจากทางบริษัท ที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางบริษัท
 • ผู้ใช้บริการยินยอมให้ บริษัท เปิดเผยข้อมูลการสมัครของผู้ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด ไปยังสถาบันการเงินที่เข้าร่วมกับบริษัท ซึ่งรวมถึงเอกสาร/รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสินเชื่อของผู้ใช้บริการ โดยที่สถาบันการเงินตกลงจะรักษาข้อมูลการสมัครเสมือนเป็นลูกค้าของสถาบันการเงินเอง และสถาบันการเงินจะปฎิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางบริษัท
 • ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ข้อเสนอจากสถาบันการเงินที่ได้รับจากการใช้บริการของทางบริษัท เป็นเพียงข้อเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีข้อผูกพันใดๆทางกฎหมายระหว่างผู้ใช้บริการกับสถาบันการเงิน หรือระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัท สถาบันการเงินสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอรายละเอียดสินเชื่อและผลการอนุมัติหลังจากได้รับเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น และขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน
 • ผู้ใช้บริการ ยังคงมีสิทธิที่จะเลือกไม่รับข้อเสนอสินเชื่อใดๆจากสถาบันการเงิน โดยไม่มีภาระผุกพันใดๆ
 • ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้บริการใดๆของทางบริษัทได้ตลอดเวลา โดยสามารถแจ้งได้ที่ contact@aborrow.com
 • ผู้ใช้บริการ ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลการติดต่อของท่านแก่ผู้รับจ้างภายนอกในการติดต่อผู้ใช้บริการ ซึ่งเราได้ทำสัญญาโดยมีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการในการสมัครสินเชื่อ หรือเพื่อให้บริการตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอ โดยที่ผู้รับจ้างภายนอกจะต้องปฎิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางบริษัท
 • ผู้ใช้บริการ ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่ผู้รับจ้างภายนอก ซึ่งเราได้ทำสัญญาโดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดเก็บสถิติ,การวิเคราะห์และพัฒนาการให้บริการของบริษัท โดยที่ผู้รับจ้างภายนอกจะต้องปฎิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางบริษัท
 • เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้เป็นเพียงการให้บริการข้อมูลเพื่อความสะดวกเท่านั้น บริษัท ไม่รับรองหรือยืนยัน ความถูกต้องหรือความครบถ้วน หรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์ ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้จะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้นผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง
 • บริษัท ไม่รับรองหรือยืนยัน ความถูกต้องหรือความครบถ้วน หรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์หรือช้องทางการติดต่ออื่นๆของบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายหรือความเสียประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมถึงความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง และความเสียหายซึ่งไม่ใช่ผลอันอาจคาดหมายได้โดยตรง) จากการใช้บริการเว็บไซต์นี้
 • บริษัท ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือระงับการใช้งานหรือสถานะสมาชิกของท่าน ไม่ว่าจะโดยเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวร โดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผล และโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • บริษัท เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ เสียง และ วีดีโอ ในเว็บไซต์และช่องทางการติดต่ออื่นๆของบริษัททั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม ซึ่งนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด นอกจากได้รับอนุญาตจากบริษัท
 • การใช้เว็บไซต์นี้และการระงับข้อพิพาทนั้นให้ใช้บังคับตามกฎหมายประเทศไทย