นโยบายความเป็นส่วนตัว

  • บริษัท เอบอร์โรว์ จำกัด (บริษัทฯ) เคารพสิทธิความเป็นส่วนบุคคลในข้อมูลของผู้ใช้บริการ และพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้บริการของทางบริษัท ดังนั้นข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับบริษัทจะเก็บรักษาอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้โดยมีเจตนาที่ไม่สุจริต ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
  • บริษัทอาจนำข้อมูลของผู้ใช้บริการดังกล่าวเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ติดต่อและนำเสนอผลิตภัณฑ์การเงินอื่นๆแก่ผู้ใช้บริการ
  • บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆของผู้ใช้บริการแก่บุคคลภายนอก โดยที่ไม่ได้รับการอนุญาติจากผู้ใช้บริการ นอกเหนือไปจากเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการของบริษัท และนอกเหนือไปจากการให้บริการด้านสินเชื่อตามความต้องการหรือผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
  • บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการสมัครของผู้ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งรวมถึงเอกสารการสมัคร/รูปภาพ ไปยังสถาบันการเงินที่ร่วมกับบริษัทเท่านั้น โดยที่สถาบันการเงินตกลงจะรักษาข้อมูลการสมัครเสมือนเป็นลูกค้าของสถาบันการเงินเอง
  • บริษัท อาจจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อการ ติดต่อและนำเสนอข้อมูลสินเชื่อที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้บริการ โดยอาจะมีการเปิดเผยแก่ผู้รับจ้างภายนอก ซึ่งเราได้ทำสัญญาโดยมีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการในการสมัครสินเชื่อแก่สถาบันการเงิน หรือเพื่อให้บริการตามที่ผู้ใช้บริการร้องขอ
  • บริษัทอาจจะเปิดเผยข้อมูลการสมัครของผู้ใช้บริการแก่ผู้รับจ้างภายนอก ซึ่งเราได้ทำสัญญาโดยมีจุดประสงค์เพื่อ จัดเก็บสถิติ,วิเคราะห์,ปรับปรุงและพัฒนา การให้บริการของบริษัท
  • ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้บริการใดๆของทางบริษัทได้ตลอดเวลาและสามารถแจ้งเพื่อทำการลบ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้บริการ จากฐานข้อมูลของบริษัทได้ โดยสามารถแจ้งได้ที่ contact@aborrow.com
  • บริษัทอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ใช้บริการ บริษัท ใช้ “คุกกี้” ( cookie) มาใช้เพื่อจัดอันดับข้อมูล (Cookies เป็นชิ้นส่วนของข้อมูลที่สามารถส่งถึงและติดตั้งในระบบของท่าน โดย Cookie นั้นจะได้รับการกำหนดโดยบริษัท และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของบริษัท) บริษัทใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัดจำนวนผู้ใช้ และปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง