ทำความเข้าใจคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

 

ผู้สมัครกู้สินเชื่อส่วนบุคคลควรจะทำความเข้าใจคุณสมบัติของตัวเองก่อน เพื่อที่จะได้มองหา สินเชื่อส่วนบุคคล ที่เหมาะสมที่สุดกับคุณสมบัติของเราได้

 

เนื่องจากสถาบันการเงินจะมีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น หรือเกณฑ์ขั้นต่ำ สำหรับผู้สมัครขอกู้ในแต่ล่ะประเภทสินเชื่ออยู่แล้ว สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นสถาบันการเงินจะมีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกันดังนี้

 

  1. อายุของผู้สมัครกู้

 

ซึ่งอาจจะมีขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 20 ปี หรือ  22 ปี เพราะสถาบันการเงินมองว่า อายุในระดับนี้ จะเป็นช่วงอายุที่มีรายได้และมีความรับผิดชอบเพียงพอในการชำระหนี้คืนแก่สถาบันการเงินได้ และส่วนใหญ่จะกำหนดอายุสูงสุดที่ไม่เกิน 60 ปี

  1. ประเภทอาชีพ

 

บางสถาบันการเงินจะเน้นปล่อยสินเชื่อเฉพาะ พนักงานประจำ/ข้าราชการ/เจ้าของกิจการ ที่มีรายได้แน่นอนเท่ากันทุกๆเดือนและรับเงินเดือนเข้าบัญชีธนาคาร ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่าย เพราะมีหลักฐานทั้งสลิปเงินเดือน และ รายการเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ชัดเจน แต่ในขณะที่อีกหลายสถาบันการเงินอาจจะพิจารณาปล่อย สินเชื่อส่วนบุคคล ให้แก่เจ้าของกิจการ/ผู้มีอาชีพอิสระ หรือแม้แต่ พนักงานรายวัน/พนักงานที่รับรายได้เป็นเงินสด ซึ่งบางสถาบันการเงินจะพิจารณา อนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลได้ ถ้าผู้ขอกู้สามารถแสดงหลักฐานรายได้ หรือเอกสารแสดงรายได้ ให้แก่สถาบันการเงินได้ หรือเอกสารประกอบอื่นๆตามที่สถาบันการเงินขอมาได้อย่างครบถ้วน

 

  1. รายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ

 

ทางสถาบันการเงินจะพิจารณา ความสามารถในการชำระหนี้คืนของ ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ว่าจะมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพียงพอในการชำระหนี้คืนแก่สถาบันการเงินหรือไม่

  • สำหรับในกรณีพนักงานประจำนั้น รายได้ต่อเดือน คือ ฐานเงินเดือน รวมกับรายได้ที่ได้เท่ากันทุกเดือน เช่น ค่าตำแหน่ง, ค่าวิชาชีพ, ค่าครองชีพ ซึ่งสถาบันการเงินส่วนใหญ่จะพิจารณาให้เต็มจำนวน และสามารถนำไปรวมกับ ฐานเงินเดือนได้เลย แต่ในขณะที่ รายได้ที่ไม่ได้เท่ากันทุกเดือน เช่น ค่าคอมมิชชั่น, ค่าโอที, ค่าเซอร์วิสชาร์จ สถาบันการเงินจะมีการคำนวณที่แตกต่างกันออกไป เช่น เฉลี่ย 3 – 6 เดือน และอาจจะคิดให้เพียง 50 – 100% ของรายได้ในส่วนนี้ และอาจจะมีการขอเอกสารประกอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันจำนวนรายได้

 

  • สำหรับเจ้าของกิจการนั้น หมายถึง กำไรต่อเดือน ซึ่งก็คือเงินที่เหลือจากการดำเนินกิจการเฉลี่ยต่อเดือน หรือบางสถาบันการเงินจะใช้เกณฑ์ เงินหมุนเวียนต่อเดือน (หรือรายได้ต่อเดือนของกิจการ) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและคำนวณหา รายได้หรือกำไรต่อเดือน ในลำดับถัดไป โดยจะพิจารณาหลักๆจาก บัญชีหมุนเวียนของผู้สมัครกู้ 6 เดือนย้อนหลัง เป็นฐานในการคำนวณรายได้ต่อเดือนนั่นเอง ซึ่งสามารถใช้บัญชีกิจการประกอบได้ในกรณีที่ ผู้สมัครใช้บัญชีกิจการ เป็นบัญชีหมุนเวียนหลัก ดังนั้น เจ้าของกิจการ/ผู้มีอาชีพอิสระ ควรทำการฝาก/ถอนเงินลงในบัญชีธนาคาร เป็นประจำ ถึงแม้จะรับรายได้เป็นเงินสดก็ตาม เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครกู้สินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อประเภทอื่นๆจากสถาบันการเงินได้

 

  1. อายุงาน หรือ อายุกิจการ

 

อายุงานขั้นต่ำสำหรับพนักงานประจำจะอยู่ที่ 4 – 6 เดือน หรือพ้นช่วงทดลองงานนั่นเอง และ อายุกิจการ หมายถึง จำนวนปีที่ผู้ขอกู้มีประสบการณ์ในการดำเนินงานธุรกิจนั้นๆ ซึ่งยิ่งอายุงานและอายุกิจการมากขึ้น นั่นแสดงถึงความมั่นคงของรายได้ของผู้สมัครกู้ สินเชื่อส่วนบุคคล และความสามารถในการชำระหนี้คืน โดยผู้ขอกู้อาจจะให้ข้อมูลที่ทำงานก่อนหน้าเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาในกรณีที่มีอายุงาน/อายุกิจการน้อยกว่าเกณฑ์ที่สถาบันการเงินกำหนด เพื่อแสดงถึงความมั่นคงในรายได้ของผู้สมัคร สินเชื่อส่วนบุคคล

 

อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติเหล่านี้เป็นแค่คุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้น ที่สถาบันการเงินจะกำหนดเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำว่าจะทำการพิจาณาใบสมัคร สินเชื่อส่วนบุคคล ของผู้กู้ ก็ต่อเมื่อมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่สถาบันการเงินได้ระบุไว้เท่านั้น นอกจากนี้สถาบันการเงินยังใช้อีกหลายปัจจัยในการพิจาณาว่าจะอนุมัติวงเงิน สินเชื่อส่วนบุคคล ให้หรือไม่ เช่น ข้อมูลเครดิตที่ส่งผลต่อการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล และ เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ว่ามีความครบถ้วนและน่าเชื่อถือได้หรือไม่