เอกสาร 2 ประเภทที่ต้องเตรียมให้พร้อมก่อนสมัคร สินเชื่อส่วนบุคคล

ก่อนยื่น สมัครสินเชื่อ ประเภทต่างๆนั้น ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินจะต้องมีการขอเอกสารหลักฐานต่างๆจากคุณ เพราะเอกสารหลักฐานเหล่านี้คือสิ่งที่จะแสดงถึงตัวตนของคุณและความน่าเชื่อถือของคุณ ว่ามีศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้คืนสถาบันการเงินหรือไม่ และยังช่วยให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินสามารถกำหนดเงื่อนไข วงเงินกู้ที่เหมาะสมกับตัวคุณได้อีกด้วย หากมองมาที่หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ก็สามารถแบ่งได้ดังนี้

 

1.เอกสารยืนยันตัวตน

 

เอกสารจำพวกแรกของการยื่นสมัคร สินเชื่อส่วนบุคคล ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินต้องการจากคุณก็คือหลักฐานความมีตัวตนของคุณ ในการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินซึ่งเอกสารหลักๆที่ใช้คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย ซึ่งจะต้องมีการลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้องด้วย

 

2.เอกสารแสดงรายได้ ว่ามีความสามารถชำระหนี้ในระดับไหน


เพราะแต่ละคนมีที่มาของรายได้ไม่เหมือนกัน มีทั้งแบบที่ตรวจสอบได้ง่าย เช่น พนักงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารและมีสลิปเงินเดือน และที่ตรวจสอบได้ยาก เช่น พนักงานที่รับเงินเดือนเป็นเงินสด บุคคลที่ทำมาค้าขายมีรายได้ไม่แน่นอน หรือ บุคคลผู้มีอาชีพอิสระ เอกสารเกี่ยวกับรายได้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการยื่นขอ สินเชื่อส่วนบุคคล และผู้ที่มีรายได้ประจำก็จะมีความได้เปรียบเพราะสามารถตรวจสอบได้ง่ายกว่า เอกสารดังกล่าวมีอะไรบ้าง

 

เอกสารประกอบการสมัคร สินเชื่อส่วนบุคคล สำหรับพนักงานประจำ/ข้าราชการ

 • สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดหรือไม่เกิน 60 วัน ในกรณีที่มีรายได้ไม่ประจำ เช่น โอที/คอมมิชชั่น/เซอร์วิส ชาร์จ/ โบนัส สามารถนำสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 – 6 เดือนแนบประกอบพิจารณา เพื่อใช้เพิ่มการคำนวณรายได้ต่อเดือนของผู้สมัครขอกู้ สินเชื่อส่วนบุคคล ได้อีกด้วย
 • หนังสือรับรองเงินเดือน จากนายจ้าง ไม่เกิน 60 วัน แต่ในกรณีสำหรับพนักงานประจำในบริษัทชั้นนำหรือบริษัทขนาดใหญ่ อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือรับรองเงินเดือนแสดงเพิ่มอีก เพราะสลิปเงินเดือนจะเป็นสลิปคาร์บอน ที่ทำการปลอมแปลงได้ยากอยู่แล้ว แต่ขึ้นอยู่กับนิยามของแต่ละสถาบันการเงินในการกำหนดว่า บริษัทใดที่จะนับเป็นบริษัทชั้นนำหรือบริษัทขนาดใหญ่
 • Bank Statement บัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินเดือน 3 – 6 เดือน แล้วแต่สถาบันการเงิน
 • ใบรายการแสดงภาษีรายได้ส่วนบุคคลในปีที่ผ่านมา ในกรณีสำหรับ พนักงานที่รายได้ส่วนใหญ่ได้มาจากค่าคอมมิชชั่น หรือพนักงานที่ไม่มีเงินเดือนประจำที่เท่ากันทุกเดือนถึงเกณฑ์ขั้นต่ำของสถาบันการเงิน

 

เอกสารประกอบการสมัคร สินเชื่อส่วนบุคคล สำหรับเจ้าของกิจการหรือผู้มีอาชีพอิสระ

 • หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ ใบทะเบียนการค้า
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัท)
 • Bank Statement บัญชีธนาคารของผู้ขอกู้ที่ใช้เป็นหลัก 6 เดือน อาจจะใช้บัญชีของกิจการประกอบได้ในกรณีให้บัญชีกิจการเป็นบัญชีหลัก
 • หลักฐานประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อพิสูจน์ที่มาของรายได้และอายุกิจการ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบันการเงิน ยิ่งมีเอกสารประกอบมากขึ้น วงเงินอนุมัติก็มีโอกาสมากขึ้นได้ง่ายๆ เพราะสถาบันการเงินมีความมั่นใจในรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของเรามากขึ้นนั่นเอง
  • ใบประกอบวิชาชีพ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์, สถาปนิก, ทนายความ เป็นต้น
  • งบการเงิน สำหรับ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • ใบสั่งซื้อ สำหรับ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • ใบกำกับภาษี สำหรับ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • ใบรายการแสดงภาษีนิติบุคคล สำหรับ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • หนังสือสัญญาการสั่งงาน หรือใบเสร็จรับเงิน สำหรับ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ( Freelance) ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับจำนวนเงินที่ฝากเข้ามาในบัญชีด้วย
  • ใบรายการแสดงภาษีรายได้ส่วนบุคคลในปีที่ผ่านมา สำหรับ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ติดต่อเรา

คุยกับที่ปรึกษาด้านสินเชื่อของเรา หรือบอกความต้องการของคุณเพื่อรับการติดต่อกลับใน 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์: 02 116 8671
Line: @aborrow